1. Ало ё айюҳассоқӣ, адир каъсан ва новилҳо
Ҳузуре гар ҳамехоҳӣ, аз ӯ ғоиб машав, Ҳофиз, Мато мо талқа ман таҳвӣ даиддунё ва аҳмилҳо.
0 17.12.2018
2. Салоҳи кор куҷову мани хароб куҷо?
Қарору хоб зи Ҳофиз тамаъ мадор, эй дӯст, Қарор чист, сабурӣ кадому хоб куҷо?
0 17.12.2018
3. Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро
Ғазал гуфтию дур суфтӣ, биёву хуш бихон, Ҳофиз, Ки бар назми ту афшонад фалак иқди Сурайёро.
0 17.12.2018
4. Сабо ба лутф бигӯ он ғизоли раъноро
Дар осмон на аҷаб, гар ба гуфтаи Ҳофиз, Суруди Зӯҳра ба рақс оварад Масеҳоро.
0 17.12.2018
5. Дил меравад зи дастам, соҳибдилон, Худоро
Ҳофиз ба худ напӯшид ин ҳирқаи майолуд, Эй шайхи покдоман, маъзур дор моро.
0 17.12.2018
6. Ба мулозимони султон кӣ расонад ин дуоро
Ба Худо, ки ҷуръае деҳ ту ба Ҳофизи саҳархез, Ки дуои субҳгоҳӣ мададе кунад шуморо.
0 17.12.2018
7. Сӯфӣ, биё, ки оина соф аст ҷомро
Ҳофиз муриди ҷоми май аст, эй сабо, бирав В-аз банда бандагӣ бирасон шайхи ҷомро.
0 17.12.2018
8. Соқиё, бархезу дардеҳ ҷомро
Сабр кун, Ҳофиз, ба сахтӣ рӯзу шаб, Оқибат рӯзе биёбӣ комро.
0 17.12.2018
9. Равнақи аҳди шабоб аст дигар бӯстонро
Ҳофизо, май хӯру риндӣ куну хуш бош, вале Доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро.
0 17.12.2018
10. Дӯш аз масҷид сӯйи майхона омад пири мо
Тири оҳи мо зи гардун бигзарад, Ҳофиз, хамӯш, Раҳм кун бар ҷони худ, парҳез кун аз тири мо!
0 17.12.2018
← Қаблӣ
1 аз 50Сонӣ
*
Саъдӣ